Täiendusõpe

Tasuta tööalased koolitused - 2021.a ESF. Sellel poolaastal tasuta kursuseid ei toimu.


2021.a ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.
Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

Koolituse sihtrühma kuuluvad:

  • erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud;
  • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Täiskasvanute tööalase koolituse sihtrühm on täiskasvanud elanikkond. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

- ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
- ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on sihtrühma kuulumine, motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

 

NB! Kõrgharidusega registreerunuid arvatakse gruppi vabade kohtade olemasolul.   

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

Lisainfo telefonil +372 6644670

Nooremaedniku baaskursus

160 ak/t (140 ak/t kontaktõpe, 20 ak/t iseseisev töö)​ eestikeelne. 

Grupi suurus: 12 inimest

Lektorid: Heli Molok, Olev Abner, Dmitri Pšenitšnõi, Eneli Käger, Väino Eskla, Anneli Banner, M. Simmer, Pille Hermann, Kaidi Laine, Sille Viljamaa, Hannes Maripuu, J. Mettik. Täiendava informatsiooni lektorite kvalifikatsiooni kohta leiate õppekavast!

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

  1. omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
  2. läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70 % ulatuses;                    
  3. sooritatud  lõputöö (herbaarium) positiivsele tulemusele (taimed on õigesti määratud);
  4. sooritatud praktiline töö juhise järgi.

Hinnatakse (suulise tagasiside teel) taimekogu vastavust nooremaednik tase 3 kutsestandardi lisa 1 „Taimmaterjali nimekirjale” ning praktilise töö sooritamist etteantud juhise järgi.

Õppekava - Nooremaedniku baaskursus

Ajakava - Nooremaedniku baaskursus