Täiendusõpe

Tasuta tööalased koolitused - 2021.a ESF. Sellel poolaastal tasuta kursuseid ei toimu.


2021.a ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.
Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

Koolituse sihtrühma kuuluvad:

 • erialase hariduseta täiskasvanud,
 • keskhariduseta täiskasvanud;
 • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Täiskasvanute tööalase koolituse sihtrühm on täiskasvanud elanikkond. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

- ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
- ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on sihtrühma kuulumine, motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

 

NB! Kõrgharidusega registreerunuid arvatakse gruppi vabade kohtade olemasolul.   

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

Lisainfo telefonil +372 6644670

Maalritööde kursus

80 ak.t eestikeelne

Lektor Tatjana Zamkovaja (Vanemkutseõpetaja. Kõrgharidus. Lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli.) Töökogemus pedagoogina alates aastast 1973- Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Ehituskool, Tallinna Disaini Kõrgkool.

 • Baltimaade ametikoolide viimistlejate kutsevõistlusel osalejate ettevalmistaja.
 • Võistluse „Noor Meister“ maalrite ettevalmistaja Tallinna Kopli Ametikoolis.
 • Juhendanud täiskasvanute koolituses viimistluskursusi alates 2005. aastast.
 • Osalenud erialastel täienduskoolitustel.
 • Läbinud 2014.aastal koolituse „Andragoogika koolitus täiskasvanute koolitajatele kutseõppeasutuses ja rakenduskõrgkoolides“.

I  korrus: ruum 159 (T-10)

Grupi suurus: 12 inimest

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 • Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70%;
 • Sooritatud test positiivsele tulemusele;
 • Sooritatud 3 praktilist tööd: 
 1. aluspinna ettevalmistamine (tasandamine, pahteldamine);
 2. ettevalmistatud aluspinna värvimine; 
 3. rullmaterjali paigaldamine seinale (sise- ja välisnurga pealistamine).

Õpiväljundite saavutamisel hinnatakse praktiliste tööde sooritamist ja testi sooritamist positiivsele tulemustele.

Õppekava - Maalritööde kursus

Ajakava - Maalritööde kursus