Täiendusõpe

Tasuta tööalased koolitused - 2022.a ESF.

Tulenavalt Vabariigi Valitsuse 15.03.2022 nr 85 korraldusest kaob alates 16.märtsist koolitusel osalejatel COVID-19 tõendi, vaktsineerituse või läbipõdemise tõendamise kohustuse nõue koolitusel osalemise kohta. 

Kuna koroonaviirus levib Eestis endiselt laialdaselt, jääb avalikes siseruumides kehtima maskikandmise kohustus ning oluline on järgida hajutatuse ja desinfitseerimise nõudeid.  

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit 


2022.a ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.
Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

Koolituse sihtrühma kuuluvad:

  • erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud;
  • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Täiskasvanute tööalase koolituse sihtrühm on täiskasvanud elanikkond. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

- ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
- ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on sihtrühma kuulumine, motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

 

NB! Kõrgharidusega registreerunuid arvatakse gruppi vabade kohtade olemasolul.   

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

Lisainfo telefonil +372 6644670

Keskkonnahoidlik aednikuõpe

160 ak/t (140 ak/t kontaktõpe, 20 ak/t iseseisev töö) eestikeelne

Grupi suurus: 12 inimest

Lektorid: Heli Molok, Hannes Maripuu

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Õppe alustamise nõuded: Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala. Kasuks tulevad eelnevad aiandusalased teadmised.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

  • omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
  • läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70 % ulatuses;
  • sooritatud  lõputöö (herbaarium) positiivsele tulemusele (taimed on õigesti määratud);
  • sooritatud praktiline töö juhise järgi.

Hinnatakse (suulise tagasiside teel) taimekogu vastavust nooremaednik tase 3 kutsestandardi lisa 1 „Taimmaterjali nimekirjale” ning praktilise töö sooritamist etteantud juhise järgi.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Õppekava – Keskkonnahoidlik aednikuõpe

Ajakava - Keskkonnahoidlik aednikuõpe .PDF