Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Veevärgilukksepp
(1,5 a.)

Veevärgilukksepp tase 4, kutseõpe 1,5 a.
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1,5 aastat

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada oskustöölisena ehitusettevõttes.

Veevärgilukksepp saab teadmisi ja praktilisi oskusi hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning sanitaartehniliste- ja kodutehnikaseadmete paigaldamisest. Tema töödeks on vee- ja kanalisatsiooni välistrasside torustike ja neile vajalike seadmete paigaldamine; hoone vee- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud kooli õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Veevärgilukksepp, tase 4 kutseeksami.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

Veevärgilukksepp tase 4, kutseõpe 1,5 a. Fail
Õppekava PDF
Põhiõpingute moodulite rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF