Est Eng Rus
Üldinfo
Vastuvõtt
Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Partnerid Kontakt
Vastuvõtueeskiri Prindi leht

 Kinnitatud direktori
17. juuni 2013
KK nr 1-5/79
 
Tallinna Kopli Ametikooli vastuvõtueeskiri
 

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Kopli Ametikooli õppijate vastuvõtu kord sätestab õpilaste vastuvõtmise Tallinna Kopli Ametikooli (edaspidi kool) vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele ja haridusministri määrusele 11.04.2002 nr 33 „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord“.

1.2. Õppekohade jagamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud kutseõppe riiklikust koolitustellimusest (edaspidi RKT) ja kooli poolt koostatud vastuvõtuplaanist. Vastuvõtuplaanis sätestatakse riigifinantseeritavate koolituskohtade jagunemine õppekavati.

1.3. Uute õpilaste vastuvõtuks kuulutab vastuvõtukomisjon välja vastuvõtuperioodi, mis on vähemalt üks kuu enne planeeritavat õppetöö algust.

1.4. Kui vastuvõtuperioodi lõpuks ei ole planeeritavad õppekohad täidetud, võib vastuvõtukomisjon pikendada vastuvõtuperioodi ja välja kuulutada järelvastuvõtu.

1.5. Õpilaskandidaat võib kandideerida reeglina ühele erialale. Vastuvõtukomisjoni ettepanekul võib õpilaskandidaat asuda õppima teisele erialale.

1.6. Kui vastuvõtuperioodi lõpuks on õppekavale laekunud avaldusi vähem kui planeeritavaid õppekohti, võib õpperühm jääda avamata. Õpperühma avamise/mitteavamise otsustab kooli vastuvõtukomisjon, kooskõlastades selle kooli juhtkonnaga.

 

2. Vastuvõtu tingimused

2.1. Õppevormid:

2.1.1. Põhihariduse nõudeta kutseõpe;
2.1.2. Põhihariduse baasil kutseõpe;
2.1.3. Kutsekeskharidus;
2.1.4. Keskhariduse baasil kutseõpe;
2.1.5. Kutseõpe.

2.2. Kooli õpilaskohtadele võetakse vastu Eesti Vabariigi kodanikke ja Eestis elavaid alalist või tähtajalist kehtivat elamisluba omavaid välismaalasi. Vastuvõtu aluseks on korrektselt esitatud sisseastumisdokumendid ja vestlus.

2.3. Kooli õppekeeleks on eesti ja vene keel.

 

3. Dokumentide esitamine

3.1.  Kooli õppima asumiseks on õpilaskandidaat kohustatud esitama järgmised dokumendid:

3.1.1. isikut tõendav dokument (ID kaart, pass);

3.1.2. avaldus (vastav vorm, mis täidetakse kooli kodulehe kaudu);

3.1.3. vanema või eestkostja kirjalik nõusolek (vorm), kui õpilaskandidaat on alaealine;

3.1.4. põhihariduseta noorel viimase aasta õpitulemused;

3.1.5. põhi- või keskhariduse baasil õppima asumiseks haridust tõendava dokumendi originaal või selle kinnitatud koopia;

3.1.6. 1 foto suurusega 3x4 cm;
3.1.7. arstitõend tervisliku seisundi kohta;  
3.1.8. elulookirjeldus.

3.2. Reeglina esitab õpilaskandidaat vajalikud dokumendid isiklikult.

3.3. Eestis elav välismaalane peab esitama dokumendi, milles on märge alalise või

kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumisel pädeva asutuse kirjalik tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

3.4. Õpilaskandidaadi esindajal peab dokumentide esitamisel kaasas olema “Isikut tõendavate dokumentide seaduses” § 2 lg 2 sätestatud dokument, volikiri ja kinnitatud koopia õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi isikuandmete lehest; Eestis elava välismaalase puhul kinnitatud dokumendi koopia, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumisel pädeva asutuse kirjalik tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.

3.5. Õpilaskandidaadi poolt esitatud avaldus registreeritakse vastuvõtuavalduste registris.

3.6. Vastuvõtukomisjoni dokumendid säilitatakse koolis kuni 5 aastat.

 

4. Vastuvõtukomisjoni töö

4.1.  Vastuvõtukomisjoni kuuluvad:

4.1.1. komisjoni esimees (õppedirektor);

4.1.2. komisjoni liikmed (õppesuunajuhid, metoodik, huvitöö koordinaator, infosekretär, väliseksperdid).

4.2. Vastuvõtukomisjoni ülesanded:

4.2.1. informeerib üldsust järjepidevalt kooli vastuvõtutingimustest ja -korrast, õppekorraldusest, õppekava sisust, praktika sisust ning tööturu väljundist õpetatavate kutsealade valdkondades;

4.2.2. koordineerib ja korraldab õpilaskandidaatide kutsenõustamist koolis õpetatavate kutsealade valdkondades - korraldab erialakonsultatsioone;

4.2.3. täpsustab igal aastal sisseastumiseks vajalikud dokumendid, organiseerib nende vastuvõtu õpilaskandidaatidelt ja registreerimise ning korraldab nende säilimise vastavalt kooli asjaajamiskorrale;

4.2.4. korraldab õppijate õppima asumise kinnituse registreerimise ning esitab õpilaskandidaatide nimekirja kooli direktorile;

4.2.5. avalikustab kooli interneti koduleheküljel ja kooli infostendil direktori käskkirja kooli vastuvõetud õppijate kohta;

4.2.6. korraldab täiendava vastuvõtu vabade kohtade olemasolul;

4.2.7. vastutab aruandluse korraldamise eest.

4.3. Komisjoni töövorm on koosolek.

4.4. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest.

4.5. Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel.

4.6. Komisjoni koosoleku otsused protokollitakse.

4.7. Komisjoni kutsub kokku komisjoni esimees vähemalt kaks korda volituste kehtimise perioodil (sügissemester - avakoosolek tööülesannete tutvustamiseks ja jaotamiseks; kevadsemester - õpilaskandidaatide nimekirja kinnitamine ja direktorile esitamine).

4.8. Õppija kooli vastuvõtu üle otsustab vastuvõtukomisjon vastuvõtutingimuste põhjal.

4.9. Vastuvõtutingimused määrab kooli õppekava.

4.10. Vestlused vastuvõtuks toimuvad dokumentide vastuvõtu ajal vastavalt vastuvõtukomisjoni töögraafikule.

4.11. Vastuvõtukomisjoni otsusest on õpilaskandidaadil võimalik teada saada kooli kodulehelt.

4.12. Vastuvõtukomisjoni otsusega mittenõustumisel võib õpilaskandidaat esitada vastuvõtukomisjonile kirjaliku apellatsiooni hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale tulemuste avalikustamisest. Apellatsioonikomisjon (vastuvõtukomisjoni esimees, õppesuunajuhid, metoodik) vaatab apellatsiooni läbi ja annab otsusest teada kirjalikult 3 tööpäeva jooksul.

 

5. Õpilaskandidaatide kandmine kooli õpilaste nimekirja

5.1. Vastuvõetud õpilaskandidaat on kohustatud kinnitama oma õppima asumist kooli poolt määratud tähtajaks 20. augustiks. Õppima asumist saab kinnitada, saates infosekretärile e-kiri (info@tkak.ee) või kirjutades kohapeal avalduse.

5.2. Vastuvõtukomisjoni otsuse ja õpilaskandidaatide kinnituse alusel kantakse õpilaskandidaadid direktori käskkirjaga kooli õppijate nimekirja.

5.3. Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õppija kustutatakse õppijate nimekirjast.

 

6. Õppijate vastuvõtmine õppeaasta keskel

6.1. Õppeaasta keskel võib õppijaid kooli vastu võtta vabade kohtade olemasolul.

6.2. Õppijal on õigus ühes koolis alustatud õpinguid jätkata vabade kohtade olemasolul teises koolis sama kutse- või eriala õppekaval. Selleks tuleb õppijal esitada kirjalik avaldus ja punkt 3.1. toodud dokumentidele lisada ka tõend teises koolis läbitud õpingute kohta ning sooritada eksam(id)/arvestus(ed), mida eelmise kooli õppekava ei sisaldanud.

 

7. Õppijate majutusvõimalused õpilaskodus

7.1. Kooli õppijate nimekirja kantud ja väljaspool Tallinna elaval õppijal on soovi korral õigus esitada taotlus enda majutamiseks õpilaskodusse. Majutus õpilaskodus on tasuline, vastavalt õpilaskodudes kehtivatele majutuse hinnakirjadele.