Est Eng Rus
Üldinfo
Vastuvõtt
Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt
Vastuvõtueeskiri Prindi leht

KINNITATUD

direktori 10.09.2018

käskkirjaga nr 1-5/102

 

TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI

 

Uute õpilaste vastuvõtt toimub kooskõlas Kutseõppeasutuse seaduse § 25 lg  1-8 kohaselt ja Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) poolt etteantud riikliku koolitustellimuse (RKT) kohtade arvu alusel. RKT koolituskohtade arvud on määratud ministri käskkirjaga.

 1. Vastuvõtukomisjon kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga igaks õppeaastaks.
 2. Õppima võetakse põhihariduseta, põhiharidusega ja keskharidusega noori.
 3. Õigus esitada avaldus kooli astumiseks on kõigil Eesti Vabariigi kodanikel ja Eestis elamisloa alusel elavatel noortel punkti 28.4 tingimuste olemasolul.
 4. Õpilaskandidaat esitab kooli astumiseks:
  • Avaldus (täidab kohapeal või elektroonselt)
  • Haridust tõendava dokumendi originaal (kohapeal tehakse koopia originaalist)
  • Passi või ID-kaardi originaal (kohapeal tehakse koopia originaalist)
  • 1 foto 3x4cm
  • Alla 18-aastatstel õppuritel lapsevanema nõusolek (vastav blankett)
  • Eestis elava välismaalase dokument alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa kohta (kohapeal tehakse koopia originaalist)
  • Õpilaskandidaatide avaldused registreeritakse esitamise päeval vastuvõtuavalduste registreerimise registrisse.
 5. Vastuvõetud õpilaste dokumendi koopiad säilitatakse koolis.
 6. Ehitus; energeetika ja automaatika; aiandus;  turismi- ,toitlustus –ja majutusteenindus õppekavarühmade (ÕKR)õpilaskandidaadid läbivad kooli astumisel vestluse.
 7. Disain ja käsitöö ÕKR õpilaskandidaadid läbivad erialase töökatse ja vestluse.
 8. Komisjoni otsused protokollitakse ja tehakse teatavaks õpilaskandidaatidele.
 9. Vastuvõetud õpilased arvatakse direktori käskkirjaga nimekirja alates uuest õppeaastast.
 10. Komisjoni tööga seotud dokumente ja muid materjale säilitatakse koolis kümme aastat.
 11. Täiendav vastuvõtt toimub vabade koolituskohtade olemasolul.
 12. Täiendava vastuvõtu õpilaskandidaat esitab kooli astumiseks dokumendid vastavalt punktile 1.4.
 13. Täiendava vastuvõtu komisjoni otsus tehakse teatavaks õpilaskandidaadile viie tööpäeva jooksul.