Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale
Töökohapõhine õpe
Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Vastuvõtt Prindi leht

 

NOOREMAEDNIK

 

Nooremaednik tase 3, kutseõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 1 aasta

 

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes.

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega või põhihariduseta vähemalt 18 aastased isikud, kes soovivad omandada kutset. 

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks nooremaednikuna erinevates valdkondades ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpetus on praktilise suunitlusega. Õppija saab teadmisi ja praktilisi oskusi  köögiviljanduses, puuviljandusest, iluaianduses, haljasalade hooldamises, sisehaljastuse rajamises ning aiaplaani koostamises. Praktilistes tundides õpitakse tundma meie kliimas kasvavaid taimi, nende haigusi ja kahjureid. Õpitakse taimi paljundama, hooldama, ümberistutama, lõikama puid ja põõsaid, sooritama praktilisi aia- ja haljasalade töid. Praktilised tunnid toimuvad kooli koostööpartnerite juures: Tallinna Loomaaias, Tallinna Botaanikaaias, Kadrioru pargis, AS Sagro-s, Eesti Vabaõhumuuseumis, Valtu Aed OÜ-s. Õpingute ajal külastatakse aiandusega tegelevaid ettevõtteid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Nootemaednik, tase 3 kutseeksami.

 


Õppekava Nooremaednik tase 3 

Nooremaednik tase 3 põhiõpingute rakenduskava

Nooremaednik tase 3 valikõpingute rakenduskava

Nooremaednik tase 3 kompetentside tabel


PUHASTUSTEENINDAJA-JUHENDAJA  (töökohapõhine jätkuõpe) 

 

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4, kutseõpe

Õppekeel: eesti ja/või vene keel

Õppetöö kestab 6 kuud

 

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes.

Neljanda taseme kutseõppe jätkuõppele on oodatud  õppima eelnevalt 3 tasemele või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustasemega õppijad. Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteeninduses ja teeninduse erinevates ettevõtetes või endale töökoha loomisel. Õpe loob eeldused ettevõtliku, innovaatilise, teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õppeaja vältel õpitakse hoolduskoristuse ja suurpuhastuse planeerimist ja läbiviimist, puhastustööde plaanipärast korraldamist, koristustööde tehnoloogiat.

Võimalikud on spetsialiseerumised:

  • Eripuhastus

  • Majutusasutuse toateenindus

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami

Õppekava Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 rakenduskava

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kompetentside tabel


 

PUHASTUSTEENINDAJA   (töökohapõhine õpe) 

 

Puhastusteenindaja tase 3, kutseõpe

Õppekeel: eesti ja/või vene keel

Õppetöö kestab 1 aasta

 

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes.

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või põhihariduseta vähemalt 18 aastased isikud, kes soovivad omandada  kutset. 

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteeninduses ja teeninduse erinevates ettevõtetes. Õpe loob  eeldused teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õppeaja vältel õpitakse peamisi koristusvõtteid, enamlevinuid koristusaineid ja tarvikuid, tehakse tavapuhastust ja suurpuhastust, eripuhastustöid ning õuealade hooldust. Õppe lõpetanu teab puhastusteenindajale esitatavaid nõudmisi ning erinevate tööde tehnoloogiat ning ruumide ja hoonete puhastamisele esitatud nõudeid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puhastusteenindaja, tase 3 kutseeksami. 

 

Õppekava Puhastusteenindaja tase 3  

Puhastusteenindaja tase 3 moodulite rakenduskava

Puhastusteenindaja tase 3 kompetentside tabel


 

 

Tegu on töökohapõhise õppevormiga, millest 1/3 õppest toimub koolis ja 2/3 õppest toimub ettevõttes. Õpe lõppeb kutseeksamiga, mille sooritamisel väljastatakse SA Kutsekoja poolt kutsetunnistus. Lisaks kutsetunnistusele saab õpilane ka kutsekooli lõputunnistuse.

 Töökohapõhine õpe on tasuta võimalus töötamise kõrvalt tõsta erialast kvalifikatsiooni ja saada kutsetunnistus ning täiendada praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi.

Kasu õppijale:

·        Töötamine ja õppimine toimub paralleelselt, õpitud oskused kinnistuvad koheselt töökeskkonnas.

·        Õppimise ajal saab õpilane töötamise eest tasu, tal on säilinud töökoht.

·        Õppuritele makstakse õppetoetust, sõidutoetust ja neile on tasuta koolilõuna. Neile kehtivad kõik õpilaspiletiga kaasnevad soodustused.

·        Kvalifikatsioon annab töötajale kindluse tulevikuks, motiveeritud on suhted tööandjaga, kes toetab töötaja õppimist.

Kasu tööandjale:

·         Ettevõtte töötajatel on olemas erialane väljaõpe ja kutsetunnistus.

·         Töökohapõhine õpe on võimalus tasuta töötajaid koolitada.

·         Teiste juhendamine arendab ka  juhendajat.

·         Võimalus osaleda õppekavade arendamisel ja rakenduskavade täpsustamisel, koostöö kutsekooliga.

 

Õppesse asumiseks tuleb täita avaldus elektrooniliselt kooli kodulehel kaudu  http://www.tkak.ee/sisse 

Lisaks avaldusele on kooli õppima asumiseks vaja esitada järgmised dokumendid:

  • isikut tõendav dokument (ID kaart, pass)
  • põhihariduseta kandidaadil viimase aasta õpitulemused, kooli lõpetanul lõputunnistus
  • 1 foto suurusega 3x4 cm

Lisainfot saab:

Töökohapõhise õppe kordinaator Eleri Cortina, koolitus@tkak.ee , telefon + 372 51 21 560 või Tallinna Kopli Ametikoolist info@tkak.ee , telefon +372 66 44 670

 

   ...