Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe
Õpetajale
Kontakt Töötaja portaal
Õppekavad Prindi leht

Tallinna Kopli Ametikoolis on võimalik õppida järgmistel õppekavadel:

 

Kinnisvarahoolduse õppesuuna erialade õppekavad:

Õppekava Sisetööde elektrik tase 4, kutsekeskharidus 3a - Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22 aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal. Õppekeel vene keel, lõpetamisel väljastatakse kutsekeskharidust tõendav diplom.
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

Sisetööde elektrik tase 4 kompetentside tabel

Sisetööde elektrik tase 4 üldainete rakenduskava

Sisetööde elektrik tase 4 põhiõpingute rakenduskava

Sisetööde elektrik tase 4 valikõpingute rakenduskava

 

Õppekava Hoone tehnosüsteemide ehitus, tase 4, kutsekeskharidus 3a. Õppetöö vene keeles

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Hoone tehnosüsteemide ehitus, tase 4 põhiõpingute rakenduskava

Hoone tehnosüsteemide ehitus, tase 4 üldõpingute rakenduskava

Hoone tehnosüsteemide ehitus, tase 4 valikõpingute rakenduskava

Kompetentside vastavustabel õppekavale Hoone tehnosüsteemide ehitus

 

Õppekava Kinnisvarahooldus tase 4, kutsekeskharidus 3a

Kinnisvarahooldaja tase 4 põhiõpingute rakenduskava

Kinnisvarahooldaja tase 4 üldõpingute rakenduskava

Kinnisvarahooldaja tase 4 valikõpingute rakenduskava

Kinnisvarahooldaja tase 4 kompetentside tabel

 

Õppekava Kinnisvarahooldus tase 4, kutseõpe 2a 

Kinnisvarahooldus tase 4 põhiõpingute rakenduskava

Kinnisvarahooldus tase 4 valikõpingute rakenduskava

Kutsestandardi kompetentside ja õppekava moodulite vastavustabel

 

 

Õppekava Nooremaednik tase 3 - KOOLIPÕHINE päevane õpe ja TÖÖKOHAPÕHINE õpe. Õpingute alustamisel ei ole põhihariduse nõuet. Õppekeel eesti keel.

 

Nooremaednik tase 3 põhiõpingute rakenduskava

Nooremaednik tase 3 valikõpingute rakenduskava

Nooremaednik tase 3 kompetentside tabel

 

Õppekava Abiaednik tase 2 - Õpingute alustamisel ei ole põhihariduse nõuet. Õppekeel eesti keel

ÕK Abiaednik põhiõpingute rakenduskava

ÕK Abieadnik valikõpingute rakenduskava

ÕK Abiaednik Kompetentside tabel

 

Õppekava Maaler tase 4  - Õppima on oodatud need, kellel on omandatud põhiharidus ning kes soovib omandada ainult kutset. Õppekeel eesti ja/või vene keel, lõpetamisel väljastatakse kutseõpet põhihariduse baasil tõendav diplom.

 

ÕK Maaler tase 4 moodulite rakenduskava

ÕK Maaler tase 4 kompetentside tabel

 

Õppekava Veevärgilukksepp tase 4  - Õppima on oodatud need, kellel on omandatud põhiharidus ning kes soovib omandada ainult kutset. Õppekeel vene keel. Lõpetamisel väljastatakse kutseõpet põhihariduse baasil tõendav diplom.
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

ÕK Veevärgilukksepp tase 4 kompetentside tabel

ÕK Veevärgilukksepp moodulite rakenduskava

 

 

Puhastusteeninduse õppesuuna erialade õppekavad:

Õppekava Puhastusteenindaja abiline tase 2  - Õppima on oodatud hariduslike erivajadustega õpilased. Õppima asumisel haridusnõuded puuduvad . Õppekeel eesti keel. Lõpetamisel väljastatakse kutseõpet tõendav diplom. ( Õppekava kinnitamisel, rakendub 2018/2019 õa sisseastujatele )

 

Puhastusteenindaja abiline, tase 2 põhiõpingute rakenduskava

Puhastusteenindaja abiline, tase 2 valikõpingute rakenduskava

Kompetentside_tabel_Puhastusteenindaja abiline

 

Õppekava Puhastusteenindaja tase 3 -  TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE. Õppima on oodatud põhihariduseta noored alates 18. eluaastast kui ka põhiharidusega noored, kes soovivad omandada kutset. Õppekeel eesti ja/või vene keel, lõpetamisel väljastatakse kutseõpet tõendav diplom.

 

ÕK Puhastusteenindaja tase 3 moodulite rakenduskava

ÕK Puhastusteenindaja tase 3 võrdlustabel

 

ÕK Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 - Neljanda taseme kutseõppe jätkuõppele õppima on oodatud  eelnevalt 3 tasemele või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustasemega õppijad. Õppekeel eesti ja/või vene keel, lõpetamisel väljastatakse kutseõpet tõendav tunnistus.

 

ÕK Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 rakenduskava

ÕK Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 võrdlustabel

 

Käsitöö õppesuuna erialade õppekavad:

Õppekava Tekstiilkäsitöö tase 4, kutsekeskharidus 3a – Õppima on oodatud need, kellel on omandatud põhiharidus  või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks tekstiilkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena tekstiilkäsitöö valdkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Tekstiilkäsitöö õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud tekstiilkäsitöö eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õppetöö lõpeb kutseeksamiga.

 

Tekstiilkäsitöö, tase 4 põhiõpingute moodulite rakenduskava

Tekstiikäsitöö, tase 4 üldõpingute moodulite rakenduskava

Tekstiilkäsitöö, tase 4 valikõpingute moodulite rakenduskava

Tekstiilkäsitöö, tase 4 kompetentside tabel

 

Õppekava Kangakuduja tase 3, kutseõpe 1a - Õppima on oodatud need, kellel on omandatud põhi- või keskharidus ning põhihariduseta noored, kes soovivad omandada kutset. Õppekeel on eesti keel. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja sotsiaalse valmiduse töötamiseks kangakudujana valmistades kvaliteetseid ja esteetilisi käsitööesemeid ning omab valmisolek õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õppetöö lõpeb kutseeksamiga.

 

Kangakuduja tase 3, põhiõpingute rakenduskava

Kangakuduja tase 3, valikõpingute moodulid

Kangakuduja tase 4, kompetentside tabel

 

Õppekava Tekstiilkäsitöö tase 4, kutseharidus 2a – Õppima on oodatud need, kellel on omandatud keskharidus või põhiharidus   

Õpetusega taotletakse, et õpilane valmistab tekstiilist kvaliteetseid ja esteetilisi käsitööesemeid ning kujundab kangaid, kasutab oma töös traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise, vastutab oma tööülesannete täitmise eest, juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid ja harrastajaid tekstiilkäsitöö alal, korraldab oma käsitöötoodete ja -teenuste esitlemist ning müüki, järgib oma kutsetöös käsitöölise kutse-eetika põhimõtteid ja väärtustab ametiau, õpib ja täiendab end erialaliselt iseseisvalt ja ennastjuhtivalt, järgib tööohutuse ja keskkonnahoiu reegleid

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Tekstiilkäsitöö õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud tekstiilkäsitöö eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õppetöö lõpeb kutseeksamiga.

 

Tekstiilkäsitöö, tase 4 põhiõpingute moodulite rakenduskava

Tekstiilkäsitöö, tase 4 valikõpingute moodulite rakenduskava

Tekstiilkäsitöö, tase 4 kompetentside tabel

 

Õppekava Tekstiilkäsitöö tase 4, kutseharidus 2a - (õppetöö algab 01.09.2018)

 

Tekstiilkäsitöö, tase 4 põhiõpingute moodulite rakenduskava

Tekstiilkäsitöö, tase 4 valikõpingute moodulite rakenduskava

Tekstiilkäsitöö, tase 4 kompetentside tabel

 

Õppekava Puukäsitöö tase 4, kutsekeskharidus 3a – Õppima on oodatud need, kellel on omandatud põhiharidus  või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada puukäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena puukäsitöövaldkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Puukäsitöö õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud puukäsitöö eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õppetöö lõpeb kutseeksamiga.

 

Puukäsitöö tase 4 põhiõpingute moodulite rakenduskava

Puukäsitöö, tase 4 üldõpingute moodulite rakenduskava

Puukäsitöö, tase 4 valikõpingute moodulite rakenduskava

Puukäsitöö, tase 4 kompetentside tabel

 

I  Õppekava Puukäsitööline (osakutse - Puitesemete ja detailide valmistamine) tase 3  - õppima on oodatud põhihariduseta noored alates 18. eluaastast kui ka põhiharidusega noored, kes soovivad omandada kutset. Õppekeel eesti keel, lõpetamisel väljastatakse kutseõpet tõendav diplom. Praktilistes tundides õpitakse valmistama ja korrastama erinevaid puitdetaile ja –esemeid (nt. uksed, aknad, toolid, vokid, kangasteljed) ning hooldama ja käsitlema erinevaid puidutöö tööriistu.

  

ÕK Puukäsitööline (osakutse - Puitesemete ja detailide valmistamine) tase 3 moodulite rakenduskava

ÕK Puukäsitööline (osakutse - Puitesemete ja detailide valmistamine) tase 3 kompetentside tabel

 

II Õppekava Puukäsitööline (osakutse - Puitesemete ja detailide valmistamine) tase 3 - õppima on oodatud põhihariduseta noored alates 18. eluaastast kui ka põhiharidusega noored, kes soovivad omandada kutset. Õppekeel eesti keel, lõpetamisel väljastatakse kutseõpet tõendav diplom. Praktilistes tundides õpitakse valmistama ja korrastama erinevaid puitdetaile ja –esemeid , sh. käsitöötarvikud (kangakudumis- ja vöökudumistarvikud, jalatsiliistud ja kübaraklotsid, käärpuud ja kerilauad, pitsitöö- ja nahatöötarvikud) ning hooldama ja käsitlema erinevaid puidutöö tööriistu.

 

ÕK Puukäsitööline (osakutse - Puitesemete ja detailide valmistamine) tase 3 moodulite rakenduskava

ÕK Puukäsitööline (osakutse - Puitesemete ja detailide valmistamine) tase 3 kompetentside tabel

 

Õppekava Sepp tase 4, kutsekeskharidus 3a – Õppima on oodatud need, kellel on omandatud põhiharidus  või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada sepana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena sepatöö valdkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Sepp õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud sepa eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õppetöö lõpeb kutseeksamiga.

 

Sepp, tase 4 põhiõpingute moodulite rakenduskava

Sepp, tase 4 üldõpingute moodulite rakenduskava

Sepp, tase 4 valikõpingute moodulite rakenduskava

Sepp, tase 4 kompetentside tabel

 

Õppekava Nahkkäsitöö valmistaja tase 4 -  Õppima on oodatud need, kellel on omandatud omandatud põhiharidus või keskharidus ning kes soovib omandada ainult kutseõpet. Õppekeel eesti keel, lõpetamisel väljastatakse kutseõpet tõendav diplom.

ÕK Nahkkäsitöö valmistaja tase 4  moodulite rakenduskava

ÕK Nahkkäsitöö valmistaja tase 4 kompetentside tabel