Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt
Täiendõpe
Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Õppekorralduse alused Prindi leht

Täiendõppeosakonna õppekorralduse alused Tallinna Kopli Ametikoolis

I Üldsätted

 1. Tallinna Kopli Ametikooli täiendõppeosakond töötab põhimääruse alusel, mille on kinnitanud Tallinna Linnavolikogu.
 2. Õppetöö toimub kooli direktori käskkirjaga kinnitatud õppekava ja ajakava alusel.
 3. Õppekavade koostamisel on aluseks vastav kutsestandard, kutse- või riilik õppekava või selle osa või kooli õppekava.
 4. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (45 minutit).
 5. Koolitust viiakse läbi gruppidena.
 6. Vastavalt rahastusallikale jagunevad koolitused:
  1. 1. RKT (riiklik koolitustellimus), mida finantseeritakse ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“;
  2. 2. Hanked, tellimuskirjad, koolituskaart (Eesti Töötukassa jt.);
  3. 3. Tasulised koolitused, mille eest tasub indiviid, tööandja vms.
 7. Koolituse eelarve kinnitab kooli direktor.
 8. Täiendõppeosakonna koolituskavaga saab tutvuda kooli kodulehel www.tkak.ee .

II Koolitusele registreerumine ja vastuvõtu kord

 1. Punktis 6.1 RKT koolitus(tasuta koolitus, mis finantseeritakse ESF programmist) õppekohale saamise valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine ja registreerumise järjekorra number.
 2. Punktis 6.1 koolituse sihtgruppi kuuluvad erialase hariduseta täiskasvanud, madala haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga tööealine elanikkond vanuses 50+., isikud, kes ei õpi kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides või ülikoolides tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal (17 aastased ja vanemad isikud).
 3. Punktis 6.2 koolituse vastuvõtutingimused sätestatakse vastavas hankes, tellimuskirjas või koolituskaardi kaudu.
 4. Punktis 6.3 koolituse (tasulised koolitused ) vastuvõtunõuded sätestatakse koolituse õppekavas.
 5. Koolitusele saab registreeruda kooli kodulehel www.tkak.ee , e-maili teel koolitus@tkak.ee , telefoni teel 66 44 672 või koolis kohapeal (Kopli 98, Tallinn).

III Koolituse eest tasumine

 1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel arvel viidatud arvelduskontole. Arve saadetakse e-maili teel või selle puudumsel posti teel.
 2. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust.
 3. Koolil on õigus teha koolitushinnas soodustusi, kui koolitus tellitakse tervele grupile.
 4. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IV Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkamine või ärajäämine

 1. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja teel koolitus@tkak.ee või telefoni teel 66 44 672.
 2. Koolil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni või koolitus ära jätta.
 3. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel.
 4. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.

V Koolituse korraldamine ja lõpetamine

 1. Koolitusel osalejal tuleb õppima asudes täita vastav registreerimisleht http://www.tkak.ee/registreerimine
 2. Õppetöös osalemine fikseeritakse osaleja allkirjaga igal koolituspäeval vastaval kohalolekulehel.
 3. Koolitus loetakse läbituks kui on täidetud õppekava mahus vähemalt 70% ja teised õppekavast tulenevad nõuded (eksam, arvestus, praktiline töö jms).
 4. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus tagasisidelehe.
 5. Koolituse lõppedes väljastab kool koolituse läbinule tunnistuse.