Est Eng Rus
Üldinfo
Vastuvõtt
Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Koduteeninduse õppesuund Prindi leht

PUHASTUSTEENINDAJA   (töökohapõhine õpe) 

 

Puhastusteenindaja tase 3, kutseõpe

Õppekeel: eesti ja/või vene keel

Õppetöö kestab 1 aasta

 

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes.

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või põhihariduseta vähemalt 18 aastased isikud, kes soovivad omandada  kutset. 

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteeninduses ja teeninduse erinevates ettevõtetes. Õpe loob  eeldused teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õppeaja vältel õpitakse peamisi koristusvõtteid, enamlevinuid koristusaineid ja tarvikuid, tehakse tavapuhastust ja suurpuhastust, eripuhastustöid ning õuealade hooldust. Õppe lõpetanu teab puhastusteenindajale esitatavaid nõudmisi ning erinevate tööde tehnoloogiat ning ruumide ja hoonete puhastamisele esitatud nõudeid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puhastusteenindaja, tase 3 kutseeksami. 

 

Õppekava Puhastusteenindaja tase 3  

Puhastusteenindaja tase 3 moodulite rakenduskava

Puhastusteenindaja tase 3 kompetentside tabel

 

 

PUHASTUSTEENINDAJA-JUHENDAJA  (töökohapõhine jätkuõpe) 

 

 

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4, kutseõpe

Õppekeel: eesti ja/või vene keel

Õppetöö kestab 6 kuud

 

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes.

Neljanda taseme kutseõppe jätkuõppele on oodatud  õppima eelnevalt 3 tasemele või samale kvalifikatsioonitasemele vastava kutse või vastavate kompetentside ja haridustasemega õppijad. Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteeninduses ja teeninduse erinevates ettevõtetes või endale töökoha loomisel. Õpe loob eeldused ettevõtliku, innovaatilise, teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õppeaja vältel õpitakse hoolduskoristuse ja suurpuhastuse planeerimist ja läbiviimist, puhastustööde plaanipärast korraldamist, koristustööde tehnoloogiat.

Võimalikud on spetsialiseerumised:

  • Eripuhastus
  • Majutusasutuse toateenindus

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami

Õppekava Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 rakenduskava

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kompetentside tabel

 

( keskmise faili nimetuse parandus– Puastusteenindaja-juhendaja tase 4 moodulite rakenduskava

Alumne fail-  Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kompetentside tabel )

 

PUHASTUSTEENINDAJA ABILINE 

 

Puhastusteenindaja abi tase 2, kutseõpe hariduslike erivajadustega õpilastele

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 2 aastat

 

Erialale on oodatud õppima hariduslike erivajadustega õpilased. Õppima asumisel haridusnõuded puuduvad

Õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteenindaja abilisena erinevates ettevõtetes ning klientide kodudes.

Õpe loob valmiduse toimetulekuks isiklikus- ja ühiskonnaelus ning eeldused elukestvaks õppeks.

Puhastusteenindaja abiline täidab juhendamisel oma kutse- ja erialale tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid; viib juhendamisel läbi hoolduskoristust ja hooldab tekstiile, kasutab juhendamisel koristustarvikuid ja -masinaid, koristusaineid, hoiab korras oma töökoha; kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel abi ja tuge; töötab situatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed; õpib nõustamisel ja suunamisel; juhendamisel hindab oma töö tulemusi; teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid; osaleb oma karjääriplaani koostamisel; suhtleb harjumuspärastes olukordades ja tuleb juhendamisel toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades;

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud  Puhastusteenindaja abi, tase 2 kutseeksami 

 

Täpsema info leiab siithttp://www.tkak.ee/hev-oppija

 

Õppekava Puhastusteenindaja abiline tase 2   

Puhastusteenindaja abiline, tase 2 põhiõpingute rakenduskava

Puhastusteenindaja abiline, tase 2 valikõpingute rakenduskava

Puhastusteenindaja abiline tase 2 kompetentside tabel

 

 

   ...