Est Eng Rus
Üldinfo
Vastuvõtt
Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Kinnisvarahoolduse õppesuund Prindi leht

SISETÖÖDE ELEKTRIK, kutsekeskharidusõpe

 

Sisetööde elektrik tase 4, kutsekeskharidusõpe

Õppekeel: vene keel

Õppetöö kestab 3 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevates ettevõtetes, paigaldades ja hooldades kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes ja tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).

Elektrik näiteks paigaldab või hooldab elektrivõrke ja –seadmeid. Tema tegevusalasse jääb kõik elektriga seonduv elektrijaamadest koduste elektritöödeni. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Sisetööde elektrik, tase 4 kutseeksami

 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

Õppekava Sisetööde elektrik tase 4, kutsekeskharidus 3a 

Sisetööde elektrik tase 4 üldainete rakenduskava

Sisetööde elektrik tase 4 põhiõpingute rakenduskava

Sisetööde elektrik tase 4 valikõpingute rakenduskava

Sisetööde elektrik tase 4 kompetentside tabel

 

Õppekava Sisetoode elektrik tase 4 (kuni aasta 2019)

Sisetööde elektrik pohiopingute rakenduskava (kuni aasta 2019)

Sisetööde elektrik tase 4 üldainete rakenduskava (kuni aasta 2019)

Sisetööde elektrik tase 4 valikõpingute rakenduskavad (kuni aasta 2019)

Sisetööde elektrik tase 4 kompetentside tabel (kuni aasta 2019)

 

 

 

HOONE TEHNOSÜSTEEMIDE EHITUS, kutsekeskharidusõpe

 

Hoone tehnosüsteemide ehitus tase 4, kutsekeskharidusõpe

Õppekeel: vene keel

Õppetöö kestab 3 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada oskustöölisena ehituse või kinnisvara korrashoiuvaldkonnas, paigaldades ja hooldades hoone vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami vastavalt valitud osakutsele:

Veevärgilukksepp, tase 4  

Ventilatsioonilukksepp, tase 4 

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4

 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

Õppekava Hoone tehnosüsteemide ehitus tase 4, kutsekeskharidus 3a. 

Hoone tehnosüsteemide ehitus, tase 4 üldõpingute rakenduskava

Hoone tehnosüsteemide ehitus tase 4 põhiõpingute rakenduskava

Hoone tehnosüsteemide ehitus tase 4 valikõpingute rakenduskava

Hoone tehnosüsteemide ehitus tase 4 kompetentside tabel

 

VEEVÄRGILUKKSEPP  

 

Veevärgilukksepp tase 4, kutseõpe

Õppekeel: vene keel

Õppetöö kestab 2 aastat

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada oskustöölisena ehitusettevõttes.

Veevärgilukksepp saab teadmisi ja praktilisi oskusi hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning sanitaartehniliste- ja kodutehnikaseadmete paigaldamisest. Tema töödeks on vee- ja kanalisatsiooni välistrasside torustike ja neile vajalike seadmete paigaldamine; hoone vee- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud kooli õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Veevärgilukksepp, tase 4 kutseeksami.

 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

Õppekava Veevärgilukksepp tase 4  

Veevärgilukksepp moodulite rakenduskava

Veevärgilukksepp tase 4 kompetentside tabel

 

 

KINNISVARAHOOLDUS, kutsekeskharidusõpe 

 

Kinnisvarahooldus tase 4, kutsekeskharidusõpe  

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 3 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada kinnisvara korrashoiu valdkonnas hoone ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohooldusel ja heakorratöödel.

Kinnisvarahooldaja saab teadmisi ja praktilisi oskusi üldehitustöödest, viimistlustöödest, puhastustöödest ja krundihooldusest.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Kinnisvarahooldaja, tase 4 kutseeksami spetsialiseerumisel

Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine 

 

Õppekava Kinnisvarahooldus tase 4, kutsekeskharidus 3a

Kinnisvarahooldaja tase 4 üldõpingute rakenduskava

Kinnisvarahooldaja tase 4 põhiõpingute rakenduskava

Kinnisvarahooldaja tase 4 valikõpingute rakenduskava

Kinnisvarahooldaja tase 4 kompetentside tabel

 

MAALER 

 

Maaler tase 4, kutseõpe

Õppekeel: vene keel

Õppetöö kestab 1 aasta

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.

Maaler saab teadmisi ja praktilisi oskusi erinevate viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamiseks (nt pindade värvimine, lakkimine, õlitamine jm), viimistletavate pindade katmiseks rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmaterjaliga). Õpitakse viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud Maaler, tase 4 kutseeksami. 

 


Õppekava Maaler tase 4   

Maaler tase 4 moodulite rakenduskava

Maaler tase 4 kompetentside tabel

 

NOOREMAEDNIK  (töökohapõhine õpe) 

 

Nooremaednik tase 3, kutseõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 1 aasta

 

Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. 2/3 õppe mahust toimub ettevõttes.

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega või põhihariduseta vähemalt 18 aastased isikud, kes soovivad omandada kutset. 

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks nooremaednikuna erinevates valdkondades ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpetus on praktilise suunitlusega. Õppija saab teadmisi ja praktilisi oskusi  köögiviljanduses, puuviljandusest, iluaianduses, haljasalade hooldamises, sisehaljastuse rajamises ning aiaplaani koostamises. Praktilistes tundides õpitakse tundma meie kliimas kasvavaid taimi, nende haigusi ja kahjureid. Õpitakse taimi paljundama, hooldama, ümberistutama, lõikama puid ja põõsaid, sooritama praktilisi aia- ja haljasalade töid. Praktilised tunnid toimuvad kooli koostööpartnerite juures: Tallinna Loomaaias, Tallinna Botaanikaaias, Kadrioru pargis, AS Sagro-s, Eesti Vabaõhumuuseumis, Valtu Aed OÜ-s. Õpingute ajal külastatakse aiandusega tegelevaid ettevõtteid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Nootemaednik, tase 3 kutseeksami.

 


Õppekava Nooremaednik tase 3 

Nooremaednik tase 3 põhiõpingute rakenduskava

Nooremaednik tase 3 valikõpingute rakenduskava

Nooremaednik tase 3 kompetentside tabel

 

NOOREMAEDNIK   (õppetöö algus jaanuar 2020) 

 

Nooremaednik tase 3, kutseõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 1 aasta

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega või põhihariduseta vähemalt 18 aastased isikud, kes soovivad omandada kutset. 

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks nooremaednikuna erinevates valdkondades ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpetus on praktilise suunitlusega. Õppija saab teadmisi ja praktilisi oskusi  köögiviljanduses, puuviljanduses, iluaianduses, haljasalade hooldamises, sisehaljastuse rajamises ning aiaplaani koostamises. Praktilistes tundides õpitakse tundma meie kliimas kasvavaid taimi, nende haigusi ja kahjureid. Õpitakse taimi paljundama, hooldama, ümberistutama, lõikama puid ja põõsaid, sooritama praktilisi aia- ja haljasalade töid. Praktilised tunnid toimuvad kooli koostööpartnerite juures: Tallinna Loomaaias, Tallinna Botaanikaaias, Kadrioru pargis, AS Sagro-s, Eesti Vabaõhumuuseumis, Valtu Aed OÜ-s. Õpingute ajal külastatakse aiandusega tegelevaid ettevõtteid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Nooremaednik, tase 3 kutseeksami.

 

 

Õppekava Nooremaednik tase 3 

Nooremaednik tase 3 põhiõpingute rakenduskava

Nooremaednik tase 3 valikõpingute rakenduskava

Nooremaednik tase 3 kompetentside tabel

 

 

   ...