Est Eng Rus
Üldinfo
Vastuvõtt
Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt
Erialad Prindi leht
 

VASTUVÕTT 2019/2020 õa

 

Kinnisvarahoolduse õppesuund:

 • SISETÖÖDE ELEKTRIK 4 tase - 3.a.
 • HOONE TEHNOSÜSTEEMIDE EHITUS 4 tase - 3.a.
 • VEEVÄRGILUKKSEPP  4 tase - 2.a.
 • KINNISVARAHOOLDUS 4 tase - 3.a.
 • MAALER 4 tase - 1.a.
 • NOOREMAEDNIK  3 tase (töökohapõhine) - 1.a.
 • NOOREMAEDNIK 3 tase (alustab jaanuar 2020) - 1.a.

 

Koduteeninduse õppesuund:

 • PUHASTUSTEENINDAJA  3 tase (töökohapõhine) - 1.a.
 • PUHASTUSTEENINDAJA ABILINE 2 tase - 2a.

 

Disaini ja käsitöö õppesuund:

 • PUUKÄSITÖÖ 4 tase - 3.a.
 • PUUKÄSITÖÖ 4 tase - 2.a.
 • TEKSTIILKÄSITÖÖ 4 tase - 3.a.
 • TEKSTIILKÄSITÖÖ 4 tase - 2.a.
 • NAHKKÄSITÖÖ  VALMISTAJA 4 tase - 2.a.
 • SEPP 4 tase - 3.a.
 • SEPP 4 tase - 2.a.
 • KANGAKUDUJA 3 tase (alustab jaanuar 2020) - 1.a.

 

Info telefonidel: 664 4670, 664 4679, 664 4681, 664 4678.     ERIALADE TUTVUSTUS:

        

KINNISVARAHOOLDUSE ÕPPESUUND:
 

Nooremaednik tase 3, kutseõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 1 aasta

 

Erialale on oodatud õppima põhihariduse nõudeta, põhi- , kesk- ja kõrgharidusega isikud.

KOOLIPÕHINE päevane õpe ja TÖÖKOHAPÕHINE õpe

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks aednikuna erinevates valdkondades ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpetus on praktilise suunitlusega. Õppija saab teadmisi ja praktilisi oskusi  köögiviljanduses, puuviljandusest, iluaianduses, haljasalade hooldamises, sisehaljastuse rajamises ning aiaplaani koostamises. Praktilistes tundides õpitakse tundma meie kliimas kasvavaid taimi, nende haigusi ja kahjureid. Õpitakse taimi paljundama, hooldama, ümberistutama, lõikama puid ja põõsaid, sooritama praktilisi aia- ja haljasalade töid. Praktilised tunnid toimuvad kooli koostööpartnerite juures: Tallinna Loomaaias, Tallinna Botaanikaaias, Kadrioru pargis, AS Sagro-s, Eesti Vabaõhumuuseumis, Valtu Aed OÜ-s. Õpingute ajal külastatakse aiandusega tegelevaid ettevõtteid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Nooremaedniku õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õppetöö algab jaanuaris ja lõpeb oktoobris. Õppetöö lõpeb kutseeksamiga. Kutseeksami sooritamisel omandab õppija Nooremaednik tase 3 esmakutse

Täpsema info leiab siit

 

Sisetööde elektrik tase 4, kutsekeskharidusõpe

Õppekeel: vene keel

Õppetöö kestab 3 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastane põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada oskustöölisena elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevates ettevõtetes, paigaldades ja hooldades kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes ja tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).

Elektrik näiteks paigaldab või hooldab elektrivõrke ja –seadmeid. Tema tegevusalasse jääb kõik elektriga seonduv elektrijaamadest koduste elektritöödeni. Elektriku kutse tagab kindla töö, sest elektrikuid on alati tarvis.

 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Sisetööde elektriku õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õppetöö lõpeb kutseeksamiga. Kutseeksami sooritamisel omandab õppija Sisetööde elektrik tase 4 esmakutse

Täpsema info leiab siit

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

Hoone tehnosüsteemide ehitus tase 4, kutsekeskharidusõpe 

Õppekeel: vene keel

Õppetöö kestab 3 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastane põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada oskustöölisena ehituse või kinnisvara korrashoiuvaldkonnas, paigaldades ja hooldades hoone vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Hoone tehnosüsteemide ehitaja õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õppetöö lõpeb kutseeksamiga, kus vastavalt valitud osakutsele on võimalik omandada:

„Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse“ täpsema info leiab siit

„Ventilatsioonilukksepp, tase 4 esmane kutse“ täpsema info leiab siit

„Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse“ täpsema info leiab siit

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

Kinnisvarahooldus tase 4, kutsekeskharidusõpe  

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 3 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastane põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada oskustöölisena kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes või füüsilisest isikust ettevõtjana hoone ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohooldusel ja heakorratöödel ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Kinnisvarahooldaja saab teadmisi ja praktilisi oskusi üldehitustöödest, viimistlustöödest, müüritöödest, betoonitöödest, puhastustöödest ja krundihooldusest.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Kinnisvarahoolduse õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õppetöö lõpeb kutseeksamiga.

Kutseeksami sooritamisel omandab õppija kutse Kinnisvarahooldaja tase 4, Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorra tegemine.

Täpsema info leiab siit

 

Veevärgilukksepp tase 4, kutseõpe

Õppekeel: vene keel

Õppetöö kestab 2 aastat

 

Õppima on oodatud põhiharidusega isikud, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal ning kes soovib omandada ainult kutset.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada oskustöölisena ehitusettevõttes.

Veevärgilukksepp saab teadmisi ja praktilisi oskusi hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning sanitaartehniliste- ja kodutehnikaseadmete paigaldamisest. Tema töödeks on vee- ja kanalisatsiooni välistrasside torustike ja neile vajalike seadmete paigaldamine; hoone vee- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus. Lisaks õpib tundma keevitusseadmeid, metallide ja plastide keevitamise aluseid ja keevitusviise; omandab elektrikeevituse ja gaasikeevituse õiged ja ohutud töövõtted.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Veevärgilukksepp õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud kooli õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel

Õppetöö lõpeb kutseeksamiga. Kutseeksami sooritamisel omandab õppija kutse Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse

Täpsema info leiab siit.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

Maaler tase 4, kutseõpe

Õppekeel: vene keel

Õppetöö kestab 1 aasta

 

Õppima on oodatud põhiharidusega isikud, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal ning kes soovib omandada ainult kutset

Õppekava eesmärgiks, et õpilane omandab teadmised oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.

Maaler saab teadmisi ja praktilisi oskusi erinevate viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamiseks (nt pindade värvimine, lakkimine, õlitamine jm), viimistletavate pindade katmiseks rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmaterjaliga). Õpitakse viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Maaler õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud kooli õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud järgmised proovitööd:

1) pindade  ettevalmistamine, tasandamine ja pahteldamine,

2) aluspinna ettevalmistamine värvkatte alla ja värvimine;

3) rullmaterjali kleepimine seinale (sise- kui ka välisnurga kleepimine)

4) ruumile värvilahenduse kavandamine ja pindade katmine dekoratiivvärvidega vastavalt kavandile

Õppetöö lõpeb kutseeksamiga. Kutseeksami sooritamisel omandab õppija kutse Maaler, tase 4 esmane kutse

Täpsema info leiab siit.


PUHASTUSTEENINDUSE ÕPPESUUND:

 

Puhastusteenindaja tase 3, kutseõpe

Õppekeel: eesti ja/või vene keel

Õppetöö kestab 1 aasta

 

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE. Õppima on oodatud põhihariduseta noored alates 18. eluaastast kui ka põhiharidusega noored, kes soovivad omandada kutset.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteeninduses ja teeninduse erinevates ettevõtetes. Õpe loob  eeldused teenindusteadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õppeaja vältel õpitakse peamisi koristusvõtteid, enamlevinuid koristusaineid ja tarvikuid, tehakse tavapuhastust ja suurpuhastust, eripuhastustöid ning õuealade hooldust. Õppe lõpetanu teab puhastusteenindajale esitatavaid nõudmisi ning erinevate tööde tehnoloogiat ning ruumide ja hoonete puhastamisele esitatud nõudeid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Puhastusteeninduse õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õppetöö lõpeb kutseeksamiga.

Kutseeksami sooritamisel omandab õppija kutse Puhastusteenindaja tase 3

Täpsema info leiab siit.

 

Puhastusteenindaja abi tase 2, kutseõpe hariduslike erivajadustega õpilastele

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 2 aastat

 

Õppima on oodatud hariduslike erivajadustega õpilased. Õppima asumisel haridusnõuded puuduvad

Õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteenindaja abilisena erinevates ettevõtetes ning klientide kodudes.

Õpe loob valmiduse toimetulekuks isiklikus- ja ühiskonnaelus ning eeldused elukestvaks õppeks.

Puhastusteenindaja abiline täidab juhendamisel oma kutse- ja erialale tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid; viib juhendamisel läbi hoolduskoristust ja hooldab tekstiile, kasutab juhendamisel koristustarvikuid ja -masinaid, koristusaineid, hoiab korras oma töökoha; kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel abi ja tuge; töötab situatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed; õpib nõustamisel ja suunamisel; juhendamisel hindab oma töö tulemusi; teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid; osaleb oma karjääriplaani koostamisel; suhtleb harjumuspärastes olukordades ja tuleb juhendamisel toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades;

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Puhastusteeninduse abi õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õppetöö lõpeb kutseeksamiga

Kutseeksami sooritamisel omandab õppija kutse Puhastusteenindaja abi tase 2

Täpsema info leiab siit.


KÄSITÖÖ ÕPPESUUND:

 

Kangakuduja tase 3, kutseõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 1 aasta

Erialale on oodatud need, kellel on omandatud põhiharidus või keskharidus ja ka põhihariduseta vähemalt 18 aastane noor, kes soovib omandada ainult kutseõpet.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja sotsiaalse valmiduse töötamiseks kangakudujana valmistades kvaliteetseid ja esteetilisi käsitööesemeid ning omab valmisolekut õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Kangakuduja saab teadmisi ja praktilisi oskusi kangakudumisest, sellele eelnevatest ettevalmistustöödest ning lõime rakendamisest telgedele, värvusõpetuse ning kompositsiooni põhialustest, telgedel kootud kangastest esemete õmblemisest.

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöö ning fotograafia põhialustest, allhanke teenuse osutamisest, tekstiilmaterjalide värvimisest ja vööde ning paelte valmistamisest.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Kangakuduja õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õppetöö lõpeb kutseeksamiga. Kutseeksamil omandab õppija Kangakuduja, tase 3 (Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3) osakutse.

Täpsema info leiab siit.

 

Tekstiilkäsitöö tase 4, kutsekeskharidusõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 3 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastane põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks tekstiilkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena tekstiilkäsitöö valdkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks

Tekstiilkäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest, materjaliõpetusest, põhialused silmuskudumisest ja heegeldamisest, õmblemisest, kangakudumisest ning tekstiiltoodete ja teenuste turundamisest.

Õpetajate juhendamisel loovad õpilased pitse, kudumeid ja õmblevad mitmesuguseid esemeid. Lisaks eelnevale õpitakse ka savi- , metalli- ja nahatööd, kompositsiooni ning kunstiaineid

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, metall- ja savitöödes, tekstiilmaterjalide värvimises, kirjakunstis, fotograafias ja allhanke teenuse osutamises.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Tekstiilkäsitöö õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õppetöö lõpeb kutseeksamiga. Kutseeksami sooritamisel omandab õppija kutse Tekstiilkäsitöö sell tase 4

Täpsema info leiab siit

 

Tekstiilkäsitöö tase 4, kutseõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 2 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks tekstiilkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena tekstiilkäsitöö valdkonnas.

Tekstiilkäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest, materjaliõpetusest, põhialused silmuskudumisest ja heegeldamisest, õmblemisest, kangakudumisest ning tekstiiltoodete ja teenuste turundamisest.

Õpetajate juhendamisel loovad õpilased pitse, kudumeid ja õmblevad mitmesuguseid esemeid. Lisaks eelnevale õpitakse ka savi- , metalli- ja nahatööd, kompositsiooni ning kunstiaineid

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, metall- ja savitöödes, tekstiilmaterjalide värvimises, kirjakunstis, fotograafias ja allhanke teenuse osutamises.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Tekstiilkäsitöö õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õppetöö lõpeb kutseeksamiga. Kutseeksami sooritamisel omandab õppija kutse Tekstiilkäsitöö sell tase 4

Täpsema info leiab siit

 

Puukäsitöö tase 4, kutsekeskharidusõpe
 

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 3 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastane põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada puukäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena puukäsitöövaldkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Puukäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja puutöönduse ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, puiduõpetusest, puutööalasest tööriista- ja tehnoloogiaõpetusest, tervikpuu esemete valmistamisest, painutamistöödest, laudnõude valmistamisest, tappseotiste valmistamisest, puittodete ja teenuste turundamisest. Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, õmblustöös, polsterdustöödes, metall- ja savitöödes, fotograafias ja allhanke teenuse osutamises.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Puukäsitöö õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õppetöö lõpeb kutseeksamiga. Kutseeksami sooritamisel omandab õppija kutse Puukäsitööline tase 4

Täpsema info leiab siit

 

Puukäsitöö tase 3, kutseõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 1 aasta

 

Õppima on oodatud põhihariduseta noored alates 18. eluaastast kui ka põhiharidusega noored, kes soovivad omandada kutset.

I Õppekava eesmärgiks on et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks puukäsitöölise erialal ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Praktilistes tundides õpitakse valmistama ja korrastama erinevaid puitdetaile ja –esemeid (nt. uksed, aknad, toolid, vokid, kangasteljed) ning hooldama ja käsitlema erinevaid puidutöö tööriistu.

 Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Puukäsitöö õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õppetöö lõpeb kutseeksamiga. Kutseeksami sooritamisel omandab õppija kutse Puukäsitööline tase 3

Täpsema info leiab siit

 

Puukäsitöö tase 3, kutseõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 1 aasta

 

Õppima on oodatud põhihariduseta noored alates 18. eluaastast kui ka põhiharidusega noored, kes soovivad omandada kutset.

II Õppekava eesmärgiks on et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks puukäsitöölise erialal ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Praktilistes tundides õpitakse valmistama ja korrastama erinevaid puitdetaile ja –esemeid , sh. käsitöötarvikud (kangakudumis- ja vöökudumistarvikud, jalatsiliistud ja kübaraklotsid, käärpuud ja kerilauad, pitsitöö- ja nahatöötarvikud) ning hooldama ja käsitlema erinevaid puidutöö tööriistu.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui Puukäsitöö õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õppetöö lõpeb kutseeksamiga. Kutseeksami sooritamisel omandab õppija kutse Puukäsitööline tase 3

Täpsema info leiab siit

 

 

 

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED:
 
 • isikut tõendav dokument (ID kaart, pass, elamisluba);
 • vormikohane avaldus;
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • põhihariduseta noorel viimase aasta õpitulemused;
 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • foto (suurusega 3x4 cm paberil või PIN1 olemasolul loetakse ID-kaardilt vastuvõtus).


Õpilaskandidaat läbib kooli astumiseks vestluse.

 


 

 

  
KOOLI KONTAKTANDMED:
 
Aadress: Kopli 98 Tallinn 11711
 
Telefonid: 66 44 670 õppesekretär, 66 44 678 metoodik, 66 44 680 õppedirektor
Kodulehekülg: www.tkak.ee
E-post: info@tkak.ee